GAZ YAKAN CİHAZLARIN BELGELENDİRMESİ

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB)

Standard Sertifikasyon olarak Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) ‘te 2674 Nobo numaramız ile onaylanmış kuruluş olarak hizmet vermekteyiz.

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığı durumlarda insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.

Kapsam
Bu Yönetmelik, gaz yakan cihazları ve bunların donanımlarını kapsar.

Özel olarak tasarlanmış aşağıda belirtilen cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

* Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanım için,

* Hava taşıtları ve demiryollarında kullanım için,

* Laboratuvarlarda geçici kullanıma yönelik araştırma amaçları için.

Dayanak

Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Piyasada bulundurma ve hizmete sunma

Cihazlar, normal kullanımlarında sadece bu Yönetmeliğe uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundurulur ve hizmete sunulur.

Donanımlar, sadece bu Yönetmeliğe uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundurulur.

Bu Yönetmelik, cihazların normal kullanımı esnasında kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların korunmaları için lüzumlu gördüğü ilave gerekleri koyması açısından Bakanlığın yetkisini etkilemez. Ancak bu durum, cihazlarda tadilat yapılması anlamına gelmez.

Gaz besleme koşulları

Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra, Türkiye’de kullanılan gaz türlerini ve gaz yakıtların mukabil besleme basınç bilgilerini Ek II uyarınca ilgili formu kullanarak Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir. Bunlarla ilgili olarak öngörülen değişikliklerin açıklanmasını takip eden altı ay içinde söz konusu değişiklikler de Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir.

Temel gerekler

Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazlar ve donanımlar, Ek I’de belirtilen temel gerekleri karşılamalıdır.

Serbest dolaşım

Bu Yönetmeliğe uygun cihazların, bu Yönetmelik kapsamındaki hususlara ilişkin gerekçelerle piyasada bulundurulması ve hizmete sunulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz veya engellenmez.

Bu Yönetmeliğe uygun donanımların, bu Yönetmelik kapsamındaki risklere ilişkin gerekçelerle piyasada bulundurulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz veya engellenmez.

Tanıtımı yapılan ilgili cihazların veya donanımların bu Yönetmeliğe uygun olmadığını ve bunların uygun hale getirilinceye kadar satılamayacağını gözle görülür bir işaretin açıkça göstermesi kaydıyla, bu Yönetmeliğe uygun olmayan cihazların veya donanımların fuarlarda, sergilerde, tanıtım faaliyetlerinde veya benzeri etkinliklerde gösterilmesi engellenmez. Ancak bu tanıtım faaliyetleri boyunca insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Ek gereklilik ve yükümlülükler için bakınız GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2016/426/AB)

 

DOĞALGAZ YAKMA SİSTEMLERİ UYGUNLUK BELGESİ

TS 7363 DOĞAL GAZ – BİNA İÇ TESİSATI PROJELENDİRME VE UYGULAMA KURALLARI standardına göre;

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında yer almayan, tek başına bir standart kapsamına girmeyen ve bu düzenlenmemiş alanda bulunan; özel üretim amaçlı olarak yapılmış gaz yakıtlı sistemler için

“Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamına göre TS EN ISO/IEC 17020 veya TS EN ISO/IEC 17065 kapsamlarında akredite olmuş, Muayene kuruluşları veya Ürün belgelendirme kuruluşları veya ilgili Bakanlık tarafından atanmış, onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılacak test ve muayenelere dayanılarak düzenlenen “Doğalgaz Yakma Sistemleri Uygunluk Belgesi” geçerlidir.

Doğalgaz Yakma Sistemleri İnceleme ve Değerlendirme Kontrolünü;

Özel imalat veya yurt dışından tesis için özel getirilmiş, distribütörü/üreticisi  olmayan  veya ikinci el satın alınmış  endüstriyel tip  yakıcı cihaz, makine , fırın, pişirme cihazları, ergitme ocakları, brülörler kazanlar  vb.  için , STANDARD SERTİFİKASYON olarak  doğalgaz yakma sistemleri inceleme ve değerlendirme kontrolü  yaparak “Özel İnceleme Raporu” ile uygunluk kontrolünü üçüncü taraf bağımsız kuruluş olarak hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz!

Standard Sertifikasyon olarak bu alanda akredite bir şekilde hizmet vermekteyiz.

Şimdi Standartlarınızı Belirleyin!

Ücretsiz Danışma Fırsatı