2016/426/AB GAZ YAKAN CİHAZLARIN BELGELENDİRMESİ

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

 • MODÜL B: AT TİP İNCELEMESİ – ÜRETİM TİPİ

AB Tip İncelemesi, bir onaylanmış kuruluşun cihaz ya da donanımın teknik tasarımını incelediği ve cihaz ya da donanımın teknik tasarımının bu Yönetmelik gereklerini karşıladığını doğruladığı ve onayladığı uygunluk değerlendirme prosedürünün bir aşamasıdır.

 • MODÜL C2: ÜRETİMİN DAHİLİ KONTROLÜ VE ÜRÜNÜN RASTGELE ARALIKLARLA DENETİMLİ MUAYENESİNE DAYALI TİPE UYGUNLUK

Üretim yerinde gerçekleştirilen, Muayene tabanlı denetim modülüdür.

 • MODÜL D: ÜRETİM SÜRECİNİN KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİPE UYGUNLUK

Üretim yerinde gerçekleştirilen, Kalite Yönetim Sistemi tabanlı denetim modülüdür.

 • MODÜL E: ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİPE UYGUNLUK

Sadece montaj aşamasını içeren bir üretim için Kalite Yönetim Sistemi tabanlı denetim modülüdür.

 • MODÜL F: ÜRÜN DOĞRULAMAYI ESAS ALAN TİPE UYGUNLUK

İstatistiki temelli her bir cihaza uygulanması gereken denetim modülüdür.

 • MODÜL G: BİRİM DOĞRULAMASINI ESAS ALAN UYGUNLUK

Tek bir adet ürün için uygulanan ve tüm gerekli deneylerin gerçekleştirilmesi gereken modüldür.

Hizmet Verdiğimiz Ürün Grupları

 • Pişirme Cihazları

TS EN 203-1: Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları

TS EN 30-1-1: Pişirme Cihazları – Gaz Yakan – Ev Tipi – Bölüm 1.1: Güvenlik – Genel

 • Ortam Isıtma Cihazları

TS EN 416: Isıtıcılar – Gaz Yakan – Radyant Borulu – Konut Dışı Kullanımlar İçin – Tek Brülörlü – Tavana Asılan – Bölüm 1: Emniyet

TS EN 419: Isıtıcılar – Gaz Yakan – Parlak Radyant – Tavana Asılan – Konut Dışı Mahallerde Kullanılan – Bölüm 1: Emniyet Kuralları

TS EN 17082: 300 kW‘lık net ısı girişini aşmayan, yerden ısıtma için ev içi veya ev dışı gazla çalışan zorla konveksiyonlu hava ısıtıcıları

 • Kombine Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtma Cihazları

TS EN 303-1: Kazanlar – Bölüm 1: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar – Kavramlar, Genel Gereklilikler, Deneyler ve İşaretleme

TS EN 15502-1: Gaz Yakan Isıtma Kazanları – Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler

 • Cebri Üflemeli Brülörler

TS EN 676: Brülörler – Otomatik Üflemeli – Gaz Yakıtlar için

 • Soğutma Cihazları

TS EN 732: Soğutma Cihazları – Absorpsiyonlu – Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Kullanan Cihazların Özellikleri

 • Yıkama Cihazları

TS EN 12244-1: Çamaşır Yıkama Makinaları – Gaz Yakan – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan – Anma Isı Yükü 20 kW’ı aşmayan – Bölüm 1: Emniyet

TS EN 12244-2: Çamaşır Yıkama Makinaları – Gaz Yakan – Anma Isı Yükü 20 kW’ı Aşmayan – Bölüm 2: Enerjinin Rasyonel Kullanımı

 • İklimlendirme Cihazları

TS EN 12309-1: İklimlendirme ve/veya Isı Pompası Cihazları – Gaz Yakan – Absorbsiyonlu ve Adsorbsiyonlu – Net Isı Girdisi 70 kW’a Kadar – Bölüm 1: Terimler ve Tarifler

 • Sıcak Su Elde Etme Cihazları
 • Gazlı Aydınlatma Cihazları
 • Kurutma Cihazları
 • Ütüleyiciler
 • Cebri Üflemeli Brülörler ile Teçhiz Edilen Isıtma Ekipmanları

Ürün grupları ve başlıca standartları yukarıda belirtilmiştir. Bunlar veya ilgili standartlara göre üretilmiş ürünlerin laboratuvar ortamında ve/veya üretim sahasında testleri gerçekleştirilmektedir ve belgelendirmesi tarafımızca yapılmaktadır.

DOĞALGAZ YAKMA SİSTEMLERİ UYGUNLUK BELGESİ

TS 7363 DOĞAL GAZ – BİNA İÇ TESİSATI PROJELENDİRME VE UYGULAMA KURALLARI standardına göre;

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında yer almayan, tek başına bir standart kapsamına girmeyen ve bu düzenlenmemiş alanda bulunan; özel üretim amaçlı olarak yapılmış gaz yakıtlı sistemler için

“Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamına göre TS EN ISO/IEC 17020 veya TS EN ISO/IEC 17065 kapsamlarında akredite olmuş, Muayene kuruluşları veya Ürün belgelendirme kuruluşları veya ilgili Bakanlık tarafından atanmış, onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılacak test ve muayenelere dayanılarak düzenlenen “Doğalgaz Yakma Sistemleri Uygunluk Belgesi” geçerlidir.

Doğalgaz Yakma Sistemleri İnceleme ve Değerlendirme Kontrolünü;

Özel imalat veya yurt dışından tesis için özel getirilmiş, distribütörü/üreticisi  olmayan  veya ikinci el satın alınmış  endüstriyel tip  yakıcı cihaz, makine , fırın, pişirme cihazları, ergitme ocakları, brülörler kazanlar  vb.  için , STANDARD SERTİFİKASYON olarak  doğalgaz yakma sistemleri inceleme ve değerlendirme kontrolü  yaparak “Özel İnceleme Raporu” ile uygunluk kontrolünü üçüncü taraf bağımsız kuruluş olarak hizmet vermekteyiz.

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB)

Standard Sertifikasyon olarak Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) ‘te 2674 Nobo numaramız ile onaylanmış kuruluş olarak hizmet vermekteyiz.

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığı durumlarda insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.

Kapsam
Bu Yönetmelik, gaz yakan cihazları ve bunların donanımlarını kapsar.

Özel olarak tasarlanmış aşağıda belirtilen cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

* Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanım için,

* Hava taşıtları ve demiryollarında kullanım için,

* Laboratuvarlarda geçici kullanıma yönelik araştırma amaçları için.

Dayanak

Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Piyasada bulundurma ve hizmete sunma

Cihazlar, normal kullanımlarında sadece bu Yönetmeliğe uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundurulur ve hizmete sunulur.

Donanımlar, sadece bu Yönetmeliğe uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundurulur.

Bu Yönetmelik, cihazların normal kullanımı esnasında kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların korunmaları için lüzumlu gördüğü ilave gerekleri koyması açısından Bakanlığın yetkisini etkilemez. Ancak bu durum, cihazlarda tadilat yapılması anlamına gelmez.

Gaz besleme koşulları

Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra, Türkiye’de kullanılan gaz türlerini ve gaz yakıtların mukabil besleme basınç bilgilerini Ek II uyarınca ilgili formu kullanarak Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir. Bunlarla ilgili olarak öngörülen değişikliklerin açıklanmasını takip eden altı ay içinde söz konusu değişiklikler de Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir.

Temel gerekler

Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazlar ve donanımlar, Ek I’de belirtilen temel gerekleri karşılamalıdır.

Serbest dolaşım

Bu Yönetmeliğe uygun cihazların, bu Yönetmelik kapsamındaki hususlara ilişkin gerekçelerle piyasada bulundurulması ve hizmete sunulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz veya engellenmez.

Bu Yönetmeliğe uygun donanımların, bu Yönetmelik kapsamındaki risklere ilişkin gerekçelerle piyasada bulundurulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz veya engellenmez.

Tanıtımı yapılan ilgili cihazların veya donanımların bu Yönetmeliğe uygun olmadığını ve bunların uygun hale getirilinceye kadar satılamayacağını gözle görülür bir işaretin açıkça göstermesi kaydıyla, bu Yönetmeliğe uygun olmayan cihazların veya donanımların fuarlarda, sergilerde, tanıtım faaliyetlerinde veya benzeri etkinliklerde gösterilmesi engellenmez. Ancak bu tanıtım faaliyetleri boyunca insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Ek gereklilik ve yükümlülükler için bakınız GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2016/426/AB)

 

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz!

Standard Sertifikasyon olarak bu alanda akredite bir şekilde hizmet vermekteyiz.

Şimdi Standartlarınızı Belirleyin!

Ücretsiz Danışma Fırsatı