MAKİNALARIN BELGELENDİRMESİ

Makina Emniyet Yönetmeliği 2006/42/AB

Standard Sertifikasyon olarak Makina Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AB) ‘te 2674 Nobo numaramız ile onaylanmış kuruluş olarak hizmet vermekteyiz.

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz!

Standard Sertifikasyon olarak 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğinin EK IV kapsamında 9, 10, 11, 16, 17 ve 20 numaralı maddelerinde akrediteyiz.

Kapsam

Bu Yönetmelik; makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

Yasal Durum:
Bu Yönetmelik;
29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak,

Avrupa Birliğinin 2006/42/EC sayılı Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Piyasaya arz ve hizmete sunma

*İmalatçı veya yetkili temsilcisi, makinayı piyasaya arz etmeden ve/veya hizmete sunmadan önce;
a) Ek I’de yer alan ilgili temel sağlık ve güvenlik kurallarını sağlamak,
b) Ek VII Bölüm A’da bahsedilen teknik dosyayı temin etmek,
c) Özellikle talimatlar gibi gerekli bilgileri temin etmek,
ç) 13 üncü maddede belirtilen uygunluk değerlendirmesi için gerekli işlemleri yerine getirmek,
d) Ek II Kısım 1 Bölüm A’da içeriği verilen AT Uygunluk Beyanını makinaya uygun olarak hazırlamak,
e) 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak “CE” uygunluk işaretini iliştirmek. zorundadır.
* İmalatçı veya yetkili temsilcisi kısmen tamamlanmış makinayı, piyasaya arz etmeden önce, 14 üncü maddede belirtilen işlemi yerine getirir.
*13 üncü maddede belirtilen işlemlerin amaçları bakımından, imalatçı veya yetkili temsilcisi, Ek I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik kurallarını sağlamak için gerekli vasıtalara sahip olmak veya bu vasıtalara erişebilmek için gerekli tedbirleri alır.
*Makinanın başka hususlarla ilgili olarak, “CE” işaretlemesi öngören başka yönetmeliklerin kapsamına girmesi durumunda, “CE” işaretlemesi makinanın söz konusu başka yönetmeliklerdeki hükümlere de uygun olduğunu gösterir. Ancak, bu yönetmeliklerden bir veya daha fazlasının bir geçiş döneminde, imalatçıya veya yetkili temsilcisine uygulanacak sistemi seçmesine imkân sağlaması durumunda, “CE” uygunluk işareti sadece imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından uygulanan yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Uygulanan yönetmelikle ilgili bilgiler, Resmi Gazete’de yayımlandığı şekliyle AT Uygunluk Beyanında belirtilir.

Serbest Dolaşım

* Bu Yönetmelik hükümlerine uygun makinaların piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz ve engellenmez.
*İmalatçının veya yetkili temsilcisinin Ek II Kısım 1 Bölüm B’de belirtilen, kısmen tamamlanmış makinayı,makinayı meydana getirmek üzere bir makinaya takılacağını veya makina oluşturmak için diğer kısmen tamamlanmış bir makina ile birleştirileceğini beyan etmesi halinde, söz konusu makinanın piyasaya arz edilmesi yasaklanmaz, kısıtlanmaz ve engellenmez.
* Ticaret fuarlarında, sergilerde ve tanıtımlarda veya benzeri durumlarda, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan makinanın veya kısmen tamamlanmış makinanın, uygun olmadığı ve uygun duruma getirilinceye kadar hazır olamadıklarına dair görülebilir bir işaret olması kaydıyla, teşhir edilmesi engellenmez. Bu tip uygun olmayan makinanın veya kısmen tamamlanmış makinanın teşhiri sırasında, şahısların emniyetini sağlayacak tedbirler alınır.

Ek gereklilik ve yükümlülükler için bakınız MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ

(2006/42/AT)

Standard Sertifikasyon olarak 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğinin  EK IV kapsamında 9, 10, 11, 16, 17 ve 20 numaralı maddelerinde akredite olarak hizmet vermekteyiz.

Şimdi Standartlarınızı Belirleyin!

Ücretsiz Danışma Fırsatı