SERTİFİKA VE LOGO KULLANIMI

 1. STANDARD Sertifikasyon logosu, FQC STANDARD tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir.
 2. STANDARD Sertifikasyon tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır
 3. STANDARD Sertifikasyon logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
 4. STANDARD Sertifikasyon Logosu kullanım şartları;
 • STANDARD Sertifikasyon Logosu, Ürün belgesi gibi kullanılamaz.
 • STANDARD Sertifikasyon Logosu, Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.)
 • STANDARD Sertifikasyon Logosu, Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, belgenin ürüne ait olmadığını belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir
 • Kuruluş, reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde STANDARD Sertifikasyon Logosunu ancak STANDARD Sertifikasyon’ ın şartlarına uygun olmak koşuluyla kullanılabilir.
 • Kuruluş Belgelendirilmemiş herhangi bir sistemi ile alakalı olarak, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde STANDARD Sertifikasyon Logosu kullanamaz.
 • Kuruluş Belgelendirilmiş olan sistemine ait STANDARD Sertifikasyon logosunu, belgelendirilmemiş olan ürün ve sistemi için, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz.
 • Kuruluşun Belgelendirilmemiş olan sistemi veya ürünü ile ilgili olarak kapsam daraltması yapıldığında, belgelendirilmemiş kapsamı ile alakalı bölümler için, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumda bütün reklam malzemelerini değiştirilmesini mevcut kapsama göre değiştirmek zorundadır. STANDARD Sertifikasyon, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, belgenin geri çekilmesi / askıya alınması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. STANDARD Sertifikasyon, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, belgenin iptal edilmesi halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. STANDARD Sertifikasyon, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak belgelendirme süresinin dolması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. STANDARD Sertifikasyon, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Kuruluş, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetleri için kullanamaz.
 • Kuruluş almış olduğu belgeyi, STANDARD Sertifikasyon’ a veya belgelendirme faaliyetinin itibarına gölge düşürecek, ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.
 • Kuruluş, Belgelendirilen faaliyeti ile alakalı kendisine teslim edilen denetim raporlarını farklı amaçlarla ve yanıltıcı olarak kullanamaz.
 • Kuruluş, STANDARD Sertifikasyon logosunun üzerinde herhangi bir değişiklik(renk,görünüm vs.) yapamaz ve kullanım alanlarında kullanırken mevcut şekliyle kullanmak zorundadır.
 1. STANDARD Sertifikasyon Logosunun ürün üzerinde kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:
Logo kullanımı Ürün (*a) üzerinde Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*c) ile Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*e) ile Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılamaz

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. Test / analiz faaliyetleri için test / analiz raporu olabilir.
*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.
*c. “Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 3834, ;ISO 15085 STANDARD Sertifikasyon ı(ları)na göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir.” şeklinde açık bir ifade olmalıdır.
*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

*e. Muayene ve Kalibrasyon raporlarında, sertifikalarında vb. yerlerde asla kullanılamaz.

 

 1. STANDARD Sertifikasyon logosunun kullanılacağı şeklin uygunluğu konusunda Kuruluşun şüphe duyduğu/emin olamadığı durumlarda, STANDARD Sertifikasyon’ tan onay alınmalı ve yönlendirilen şekilde kullanılmalıdır.
 2. STANDARD Sertifikasyon ’den belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, STANDARD Sertifikasyon logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz.
 3. “Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.
 4. TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.
 5. TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
 6. STANDARD Sertifikasyon logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara e-mail ile gönderilecektir. Ayrıca STANDARD Sertifikasyon logosuna STANDARD Sertifikasyon web sitesi üzerinden de ulaşılabilir.
 7. Uygunluk sertifikası alan üretici, uygunluk beyanı oluşturur. Uygunluk beyanı, üreticinin cihaz/ekipmanın ve ilgili yönetmeliğin temel gereksinimlerini karşıladığını beyan etmesidir. Üretici ya da onun Topluluktaki yetkili temsilcisi, her ekipmana, “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik’te ve aşağıda belirtildiği şekilde, CE uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı uygunluk beyanı düzenler.
 8. Bu uygunluk beyanı aynı özelliklere sahip aynı ürün grubunda birden fazla cihaz/ekipmanı kapsayabilir ve üretici tarafından muhafaza edilir. CE uygunluk işaretinin kullanıldığı yerlere (cihaz/ekipman ve dokümantasyona) FQC STANDARD’ın onaylanmış kuruluş kimlik numarası, “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik’te ve aşağıda belirtildiği şekilde üretici tarafından konulur. Üretici, mamulün nihai muayenesi ve deneyi de dahil olmak üzere üretim süreci sonunda elde edilen üretimin homojen olmasını ve cihaz/ekipmanların ilgili sertifikasında belirtilen örnek tipe ve ilgili Yönetmeliğin ilgili temel gereklerine uygun olmasını temin için gerekli tüm önlemleri alır.
  CE Uygunluk İşareti
 9. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
 10. FQC STANDARD, bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşların belgelerini askıya alma, geri çekme, iptal etme veya sözleşmelerini fesih etme hakkına sahiptir. Ayrıca bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.

 

CE İŞARETİ KULLANIMI

  • “CE” Uygunluk İşaretinin ve Onaylanmış Kuruluş Numarasının Kullanılması Esasları
   1. İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun, kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.
   2. Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği anlamına gelir. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
   3. “CE” Uygunluk işareti;
  1. İlgili Yönetmeliklerde belirtilen şekilde “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez,
  2. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur, ama asgari boyut, küçük ölçekli makinalar için değiştirilebilir.
  3. Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,
  4. “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
  5. “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
  6. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.
  7. Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
  8. Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
  9. “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.
  10. Tipe uygunlukları FQC Standard Sertifikasyon tarafından yapılan ürün üzerine iliştirilen “CE” işaretinin sağına, FQC Standard Sertifikasyonun Onaylanmış Kuruluş numarası olan “2674” rakamı, ilgili yönetmeliklerde belirtilen şekilde uygun olarak iliştirilir:
  11. Onaylanmış Kuruluş numarası “CE” işaretinin okunurluğuna engel olmayacak ve tüketiciyi yanıltacak bir anlama yol açmayacak şekilde iliştirilmeli ve sadece “CE” işareti ile birlikte kullanılmalıdır.

  “CE” işaretinin ve Onaylanmış Kuruluş numarasının yanlış kullanımından doğan yükümlülükler üreticinin sorumluğundadır.

Şimdi Standartlarınızı Belirleyin!

Ücretsiz Danışma Fırsatı